FORREGION Bedriftsprosjekt midler

Prosjektmidler til stimulering av økt forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid

FORREGION bedriftsprosjekter skal bidra til å orientere bedrifter som har liten erfaring med forskning, mot å bruke mer forskning i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid. Bruk av bedriftsprosjektmidler forutsetter et samarbeid med et FoU-miljø.

Hvem kan søke?

  • Bedrifter registrert med adresse i Oslo/ Akershus, som utvikler produkt, løsning eller tjeneste for helsesektoren
  • Forskningsrådet stiller som krav at bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i gjennomføringen av forprosjektet
  • FoU miljøet kan være fra Norge eller også internasjonalt
  • Bedrifter kan søke opp til NOK 200,000

Målet er at dette blir oppstart til et større FoU prosjekt. Bedriftsprosjekt kan være forprosjekt for BIA, RFF, EU, etc.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Hvem kan søke? Både små og store bedrifter kan søke, men bedriften må ha liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften søker om støtte fra den fylkeskommunen der den har adresse. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer og disse legger føringer for hvilke bedrifter som kan søke. Du må derfor ta kontakt med kompetansemegler innen det aktuelle innsatsområdet før du utformer søknaden.

Hvordan søke? Alle søknader skal være godkjente av kompetansemegler i Oslo Medtech (Ane Solesvik Oppedal).

Bruk vedlagte mal: MAL__Prosjektbeskr forprosjekt

Hvilke typer prosjekter kan få støtte? Støtten blir tildelt i henhold til statsstøtteregelverket. Statsstøtteregelverket legger føringer for hva slags aktiviteter det er lov å støtte, hvilke kostnader det offentlige kan dekke og hva som er maksimal støtteandel.

Hvilke kostnader støttes? a) Personal- og indirekte kostnader b) Innkjøp av FoU-tjenester c) Andre driftskostnader

Merk: forprosjektmidler er ikke støtte til skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer.

Egenfinansiering i prosjektene kan være både timer og kontanter. Regionen kan kreve at deler av egenfinansieringen skal være kontanter. Timekostnader skal være faktisk utbetalt lønn, ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn.

SØKNADSFRIST: 15. august 2017

Søknad sendes til ane.solesvik.oppedal@nulloslomedtech.no med emnefelt “FORREGION bedriftsprosjekt søknad”